Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Algemene Voorwaarden & campingregels

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden leggen de wederzijdse rechten en plichten tussen de campinggast en camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ vast.

De te leveren diensten van de camping worden op basis van de op dat moment geldende aanbiedingen, beschrijvingen en prijsopgaven van de voor de reisperiode geldende tarieven geleverd.

Telefonische inlichtingen, bijkomende afspraken of andere toezeggingen, ongeacht in welke vorm, zijn alleen bindend in schriftelijke vorm en alleen als deze ook schriftelijk bevestigd zijn door camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“.

Boekingen

Het merendeel van onze staanplaatsen is niet onderverdeeld in percelen en daarom niet boekbaar.

Boekingen zijn alleen mogelijk voor de comfortplaatsen (N.B: in het hoogseizoen is boeking alleen per week mogelijk –van zondag tot zondag). Boeken kan telefonisch, per post, per FAX of via e-mail. Met reservering resp. boeking door de campinggast gaat deze een bindende overeenkomst aan met de camping.

De boekingsbevestiging is bindend en ontvang je binnen 5 werkdagen. Na ontvangst van de boekingsbevestiging controleer je deze en doe je een aanbetaling van € 50,00 binnen 14 dagen op rekeningnummer 7000 8289 bij Kreissparkasse Steinfurt BLZ 403 510 60 (IBAN: DE84 4035 1060 0070 0082 89, Swift-BIC; WELADED1STF) onder vermelding van je naam en je reserveringsnummer. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 dag voor vertrek bij de receptie betaald te worden.

Aankomst

De geboekte staanplaats staat op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur voor je klaar.

Vertrek

De staanplaats moet op de dag van vertrek uiterlijk 12:00 uur in schone toestand achtergelaten zijn. Je kunt echter nog tot 21:00 uur –zonder extra kosten- gebruik maken van de camping

Plaatsgebruik

De geboekte staanplaats mag alleen gebruikt worden met het aangegeven aantal personen, auto´s, caravans en tenten. De campinggast is persoonlijk aansprakelijk voor het correct opgeven van alle gegevens en voor alle verplichtingen –in het bijzonder ook die van meereizende gasten- die voortkomen uit de aangegane overeenkomst.

Annulering

Je kunt te allen tijde schriftelijk (per post, FAX of e-mail) de boeking annuleren. In het geval van annulering hebben wij recht op een passende schadevergoeding:

Bij annulering worden eenmalig administratiekosten van 15,00 euro in rekening gebracht alsmede annuleringskosten ter hoogte van:

  • Annulering tot 40 dagen voor reserveringstermijn 20 % met geboekt verblijf
  • Annulering tot 20 dagen voor reserveringstermijn 40 % met geboekt verblijf
  • Annulering tot 7 dagen voor reserveringstermijn 70 % met geboekt verblijf

Bij latere annulering of voortijdig vertrek heeft camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ het recht om de volledige huurprijs in rekening te brengen.

Staanplaatsen die een dag na boekingsbegin nog niet bezet zijn, kunnen door camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ aan een andere partij worden doorgegeven.

Gasten die zonder schriftelijke melding later aankomen kunnen op een andere plaats dan de geboekte staanplaats worden geplaatst. Staanplaatsen die voortijdig verlaten worden, kunnen ook opnieuw verhuurd worden door het management. Het opnieuw verhuren van niet bezette staanplaatsen betekent niet dat er dan een vervangende huurder is, voor zover deze gast op een ander perceel van de camping kon worden geplaatst.

Aansprakelijkheid

Voor letselschade, materiële schade, vermogensschade en overige schade die de campinggast, zijn familieleden of zijn bezoekers op camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ of in samenhang met deze lijden, is het management alleen aansprakelijk voor zover zij deze schade opzettelijk of vanwege grove nalatigheid heeft veroorzaakt. Iedere campinggast is verplicht, de inventaris en de staanplaats zorgvuldig te behandelen. De campinggast is verplicht om schade, die tijdens zijn verblijf door hem, zijn begeleiders of zijn gasten, is ontstaan, te vergoeden. Overmacht sluit alle aansprakelijkheid uit.

Campingregels

De campingregels worden bij aankomst uitgereikt resp. hangen ter inzage bij de informatieborden bij de sanitaire gebouwen. De campingregels zijn voor de campinggast en zijn familieleden en gasten bindend.

Wie zich ondanks waarschuwing niet houdt aan de campingregels of de rusttijden, kan direct verwijderd worden van het terrein. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie of vermindering van de huurprijs.

Verontrustend nachtelijke gesprekken of activiteiten van welke aard ook, partijen, enz., als de honden hebben een onmiddellijke uitzetting.

Het "Erholungsanlage HERTHA-SEE-GmbH & Co. KG" en zijn medewerkers houden geen toezicht op aanwezige gasten.

Bezoekers

Alleen de met naam aangegeven personen mogen gebruik maken van de staanplaats. Alle andere bezoekers van de campinggast moeten vooraf worden aangemeld en het passende bedrag dient betaald te worden.

Jongeren

Verblijf van jongeren onder de 18 jaar is alleen toegestaan onder begeleiding van een ouder.

Foto-video werkt

Af en toe oefenen we beeld-en geluidsopnamen op ons systeem inclusief zwemmeer. Als u dit niet wilt, laat het ons dan onmiddelijk weten.

GrillenBarbecue is alleen onder toezicht van volwassenen en op standaarduitrusting met min. 30 cm bodemvrijheid toegestaan. Het moet worden beschouwd op het veld buren.

E-VoertuigenHet opladen van e-voertuigen is ten strengste verboden. Herhalingen veroorzaken een onmiddellijke verwijzing.

Overig

Houd er svp rekening mee dat er buiten het hoogseizoen beperkte openingstijden gelden voor het café, de snackbar, de supermarkt en het vrijetijdsaanbod.

Het management behoudt zich het recht voor, plaatstoewijzingen te wijzigen als dit om bijzondere redenen noodzakelijk is.

Tussen de campinggast en camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ geldt het recht van de Duitse Bondsrepubliek.

De exclusieve bevoegdheid voor de beslechting van alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen is Hörstel in Westfalen, als de campinggast geen algemene rechterlijke bevoegdheid heeft in het land. Verder geldt de algemene wettelijke rechterlijke bevoegdheid.

De campinggast verklaart hiermee akkoord te gaan dat camping „HERTHA-SEE GmbH & Co. KG“ alle gegevens en details aangaande het nakomen van de overeenkomst opslaat in computerbestanden en deze gebruikt ter controle van de overeenkomst, de betaling en klantenbinding. Verstrekking van deze gegevens aan derden vindt alleen op basis van wettelijke bepalingen plaats.

Langdurige campers, caravans / stacaravans

Voor caravans ouder dan 20 jaar en stacaravans ouder dan 35 jaar is een verandering van locatie of een nieuwe verhuur niet meer toegestaan.

PV-systemen/Balkoncentrales

Het gebruik van particuliere PV-systemen/balkoncentrales is alleen toegestaan ​​als het een eilandsysteem betreft, wat betekent dat het systeem NIET aangesloten mag worden op ons elektriciteitsnet!!!!!

De handeling moet onmiddellijk worden gemeld aan het locatiemanagement, zodat de stroomaansluiting van de parkeerplaats om veiligheidsredenen wordt uitgeschakeld. Anders bestaat het risico op feedback en dus het in gevaar brengen van technici tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het eigen distributienetwerk van de locatie.

Salvatorische clausule

Mochten delen van deze algemene voorwaarden nietig of niet werkzaam zijn, dan is dat niet van invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het nietige of niet-werkzame deel is te vervangen door een bepaling die de wettelijke en economische bepalingen het meest benadert. Dit geldt eveneens als de eerder genoemde algemene voorwaarden hiaten blijken te bevatten.

Stand mei 2024

Zum Seitenanfang