camping „HERTHASEE“ - Logo
Dit is een vakantie!

jong of oud - heerlijk genieten voor
het hele gezin

Boek nu online Fitness & Fun

Privacyverklaring camping „HERTHASEE“

Wij, recreatiecentrum HERTHA-SEE, heten u van harte welkom op onze website. Wij stellen uw interesse in ons aanbod zeer op prijs en laten u weten, dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens ons na aan het hart ligt.

Het hiernavolgende privacybeleid geldt voor de website die recreatiecentrum HERTHA-SEE op internet aanbiedt. In het geval dat via onze website dergelijk aanbod van andere aanbieders te bereiken is, dan geldt ons privacybeleid daarvoor niet.

Hieronder willen we u informeren, voor welk doel en in welke omvang we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Mocht u nog vragen hebben over het thema gegevensbescherming, neem dan gerust contact met ons op (contactgegevens staan hieronder).

Het gebruik voor commerciële advertenties van de contactgegevens vermeld in onze colofon is uitdrukkelijk ongewenst, tenzij we vooraf onze schriftelijke toestemming gaven of als er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website vermelde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en overdracht van hun gegevens.

 1. Algemene informatie
 2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
 3. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens
 4. Overdracht van gegevens
 5. Cookies
 6. Integratie van externe inhoud
 7. Gebruik van social media plug-ins
 8. Uw rechten als betrokkene
 9. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen
 10. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

1. Algemene informatie

Om te beginnen wijzen we u erop dat we tal van technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd ter waarborging van een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Nochtans kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslekken hebben (bijv. bij het communiceren via e-mail). Volledige bescherming tegen toegang door derden kan niet worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

Het gebruik van de internetpagina's van recreatiecentrum HERTHA-SEE is in principe mogelijk zonder enige opgave van persoonlijke gegevens.Als een betrokkene speciale diensten via onze website wil betrekken, kan echter de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden.Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we in het algemeen toestemming van de betrokkene

1.1 Externe links

Onze webpagina's kunnen externe links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voorschriften inzake gegevensbescherming of voor de inhoud van andere websites. We raden u aan om zorgvuldig het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

1.2 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

In het kader van onze activiteiten vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats.

1.3 Status en update van deze privacyverklaring

De versie van deze privacyverklaring isdie van 27/6/2018. We kunnen deze aanwijzingen in de loop van de tijd wijzigen of bijwerken als gevolg van wetgevingswijzigingen of om ze aan te passen aan nieuwe internetontwikkelingen.We behouden ons daarom het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen en verzoeken u bovendien om deze site regelmatig te bezoeken, omdat u, als bezoeker van onze website, mogelijk te maken krijgt met eventuele wijzigingen.

1.4 Definities

Deze privacyverklaring berust op de terminologiezoals die werd gebruikt door de Europese regelgevende en regulerende instantie bij het uitvaardigen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in deze privacyverklaring:

 • a) persoonlijke gegevens
  • Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) De betrokkene
  • De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.
 • c) Verwerking
  • Onder verwerking wordt verstaan: elk proces of reeks van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals ophalen, verzamelen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, sorteren, opvragen, gebruiken, openbaarmaken door doorgeven, verspreiden of andere vorm van verstrekken, afstemmen of samenvoegen, inkrimpen, wissen of vernietigen.
 • d) Beperking van verwerking
  • Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 • e) Profilering
  • Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f) Pseudonimisering
  • Pseudonimisering is het verwerken van persoonlijke gegevens op een dusdanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende informatie vereist is, vooropgesteld dat die aanvullende informatie gescheiden bewaard wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet gekoppeld zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
  • De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de EU of het recht van de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het EU-recht of het recht van de lidstaten.
 • h) Verwerker
  • De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, een instelling of een ander orgaan die/dat persoonlijke gegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
 • i) Ontvanger
  • Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Overheidsinstanties die eventueel op grond van bepaalde analyseprogramma's conform EU- of nationale wetgeving persoonlijke gegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Derden
  • Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zijn gemachtigd om de persoonlijke gegevens te verwerken.
 • k) Toestemming
  • Toestemming is iedere door de betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval bewust en ondubbelzinnig afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnig bevestigende handeling, waarbij de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

Recreatiecentrum HERTHA-SEE
Herthaseestraße 70
48477 Hörstel
Duitsland
Tel.: +49 (0)5459/1008
E-mail: Website: www.hertha-see.de

3. Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

3.1 De website oproepen

Wanneer deze website wordt geopend, verzendt de internetbrowser die door de bezoeker wordt gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website en slaat deze voor een beperkte tijd op in een logbestand.Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens opgeslagen zonder verdere invoer door de bezoeker:

 • IP-adres van het apparaat van de bezoeker,
 • Datum en tijdstip van toegang door de bezoeker,
 • Naam en URL van de pagina die door de bezoeker wordt opgeroepen,
 • Website van waaruit de bezoeker deze website bezoekt (zogenaamde Referrer-URL),
 • Browser en besturingssysteem van het apparaat van de bezoeker alsmede de naam van de access provider gebruikt door de bezoeker,
 • Andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt recreatiecentrum HERTHA-SEE geen conclusies over de betrokkene. De verwerking van deze persoonlijke gegevens is conform artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG. We hebben een legitiem belang in het verwerken van gegevens, met het doel

 • de verbinding met de website snel op te bouwen,
 • een gebruiksvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
 • de veiligheid en stabiliteit van de systemen te herkennen en te waarborgen,
 • het beheer van de website te vereenvoudigen en te verbeteren en
 • wetshandhavers de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

De verwerking is uitdrukkelijk niet bedoeld om inzicht te verkrijgen in de persoon van de bezoeker van de website. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheidenopgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

3.2 Contactformulier en contact per e-mail

Als een betrokkenemet de gegevensbeheerder per e-mail contact opneemt of het contactformulier gebruikt dat op de website wordt aangeboden, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen.

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is conform artikel 6 (1) (1) (a) van de AVG. De persoonlijke gegevens zijn vrijwillig overgedragen door een betrokkene aan de verantwoordelijke ter verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene.Er volgt geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

3.3 Aanvraagprocedure

De voor verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name dan het geval als een aanvrager de desbetreffende aanvraagdocumenten met elektronische middelen indient, bijvoorbeeld per e-mail aan de verantwoordelijke. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de verstektegegevens opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wet. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat sluit, worden de aanvraagdocumenten zes maanden na kennisgeving van het besluit tot afwijzing verwijderd, tenzij het wissen in strijd is met andere gewettigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling.

3.4. Boekingsverzoek

U hebt de mogelijkheid om een boekingsverzoek in te dienen, waarin u uw persoonlijke gegevens vermeldt.Welke gegevens aan ons worden doorgegeven tijdens het boekingsverzoek, blijkt uitde invulvelden van het boekingsformulier.De ingevoerde gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerking van deze op vrijwillige basis verstrekte persoonlijke gegevens is in overeenstemming met artikel 6 (1) (1) (b) van de AVG. De persoonlijke gegevens zijn op vrijwillige basis overgedragen door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor het uitvoeren van een contract, in dit geval de aanvraag van een dienst door de betrokkene en de verwerking van een boekingsverzoek, inclusief het verlenen van diensten door de verantwoordelijke.

4. Overdracht van gegevens

Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden, indien

 • betrokkene op grond van artikel 6 (1) (1) (a) van deAVG,hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
 • de overdracht op grond van artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG is vereist om een claim in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat de betrokkene een hoger rechtmatig belang heeft bij het niet bekendmaken van zijn gegevens;
 • er voor de overdracht van gegevens volgens artikel 6 (1) (1) (c) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, en/of
 • dit op grond van artikel 6 (1) (1) (b) van de AVG vereist is om een contractuele relatie met de betrokkene tot stand te brengen.

In andere gevallen worden persoonlijke gegevens niet aan derden overgedragen.

5. Cookies

Op de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van deze website en de browser van de bezoeker. Ze worden opgeslagen bij het bezoeken van de website door de respectievelijke apparaten die worden gebruikt (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.). Cookies kunnen als zodanig geen schade aanrichten op de gebruikte apparaten. In het bijzonder bevatten ze geen virussen of andere kwaadaardige software. In de cookies wordt informatie opgeslagen, die resulteert uit de verbinding met de specifieke gebruikte terminal. Op geen enkele manier kunnen we rechtstreeks kennis opdoen van de identiteit van de bezoeker van de website.

Volgens de basisinstellingen van de browser worden de meeste cookies geaccepteerd. De browser kan zo worden ingesteld dat cookies ofwel niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat een speciale melding wordt gegeven voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Opgemerkt moet echter worden dat het deactiveren van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van de website op de best mogelijke manier worden gebruikt.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van de website comfortabeler te maken. Sessiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden of de bezoeker al individuele pagina's op de website heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, worden tijdelijke cookies gebruikt. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, herkent deze automatisch dat de bezoeker de site al op een eerder tijdstip heeft bezocht en welke invoer en instellingen zijn gemaakt, zodat deze niet hoeven te worden herhaald.

Cookies worden ook gebruikt om de oproepen van de website voor statistische doeleinden te analyseren en om het aanbod te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al is bezocht door de bezoeker. Een automatische verwijdering van cookies vindt hier plaats na een bepaalde tijd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de bovengenoemde doeleinden toegestaan ter behartiging van legitieme belangen krachtens artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG.

6. Integratie van externe inhoud

6.1 Gebruik van Google Maps

We gebruiken de "Google Maps"-component van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen "Google", op onze site.

Telkens wanneer de Google Maps-component wordt opgeroepen, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken bij het bekijken van de pagina waarop het Google Maps-onderdeel is geïntegreerd. Deze cookie wordt meestal niet verwijderd door de browser te sluiten, maar vervalt na een bepaalde tijd, voor zover deze niet al handmatig door u wordt verwijderd.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u de service "Google Maps" deactiveren en voorkomen dat op deze manier gegevens naar Google worden verzonden. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval 'Google Maps' niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Gebruik van "Google Maps" en informatie verkregen via "Google Maps" is onderworpen aan de Google-gebruiksvoorwaarden
https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nl

en de aanvullende voorwaarden en bepalingen voor 'Google Maps'
https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html.

7. Gebruik van social media plug-ins

We hebben geïntegreerde knoppen ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken op onze website geplaatst, zodat u de interactieve mogelijkheden van de door u gebruikte sociale netwerken ook onze website kunt gebruiken. Met deze plug-ins worden verschillende functies beschikbaar gemaakt waarvan de inhoud en de omvang worden bepaald door de exploitanten van de sociale netwerken. Door op de knop te klikken, kunt u de desbetreffende plug-in gebruiken. Let op: wij zijn geen aanbieder van sociale netwerken en hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de desbetreffende serviceproviders.De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is, indien persoonlijke gegevens hier worden verwerkt, artikel 6 (1) van de AVG, waarin ons rechtmatig belang bij het aanbieden van interactiemogelijkheden ten behoeve van reclame (overweging 47 AVG) en in de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze internetdiensten om te communiceren met sociale netwerken waartoe de gebruikers van onze website behoren, wordt aangegeven.

Meer informatie over de afzonderlijke plug-ins vindt u in de volgende informatie:

7.1 Facebook

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk "Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USAgeïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "like-button" ("vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u de plug-in activeert, legt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop "vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u naar de inhoud van onze pagina's in uw Facebook-profiel verwijzen.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis dragen van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking van Facebook. Zie de Privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php voor meer informatie

7.2 Google Plus

In onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk "Google Plus" geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Gebruik de Google +1-knop om informatie wereldwijd te publiceren. De knop Google + 1 biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud een +1 geeft als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen als hints samen met uw profielnaam en foto verschijnen in Google-services, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op webpagina 's en in advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. Vaak kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Google. Raadpleeg het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. voor meer informatie . Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7.3 Twitter

In onze pagina's zijn functies van het sociale netwerk "Twitter" geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de "Re-Tweet"-functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis dragen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie het Twitter-privacybeleid op https://twitter.com/en/privacy voor meer informatie.

7.4 YouTube

In onze pagina's zijn componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en dat andere gebruikers eveneens gratis weergave, beoordelingen en het plaatsen van opmerkingen biedt. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Sobald Sie mit einem YouTube-Plugin ausgestattete Seiten unserer Zodra ueen van onze websitepagina's bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordtu verbonden met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht van welke pagina van onze website u bezocht. Als u ook was ingelogd op uw YouTube-account, zou u YouTube toestaan om uw browsegedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen.Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat onze website wordt opgeroepen.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

8. Uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het bezoek aan onze website, hebt u als "betrokkene" in de zin van de AVG de volgende rechten.Als een betrokkene gebruik wenst te maken van een van deze rechten, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van recreatiecomplex HERTHA-SEE.

8.1 Informatie

U kunt ons om informatie verzoeken over de vraag of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Er bestaat geen recht op informatie als het verlenen van de gewenste informatie indruist tegen enige wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid of de informatie om andere redenen, met name vanwege een overwegend legitiem belang van een derde partij, geheim moet worden gehouden. In afwijking hiervan kan er een verplichting zijn om de informatie te verstrekken als uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van geheimhouding, in het bijzonder rekening houdend met eventuele dreigende schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten als de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze niet kunnen worden verwijderd vanwege wettelijke of statutaire bewaartermijnen of uitsluitend dienen voor gegevensbescherming of controle op gegevensbescherming, als de openbaarmaking onevenredig veel inspanning zou vergen en verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen. Als in uw geval het recht op informatie niet is uitgesloten en uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om inlichtingen vragen over de volgende informatie:

 • De verwerkingsdoeleinden,
 • Categorieën van persoonlijke gegevens die van u worden verwerkt,
 • Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen,
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn,
 • het bestaan van het recht op het corrigeren of het wissen of beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
 • als de persoonlijke gegevens niet bij u als betrokkene zijn verzameld, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en zinvolle informatie over de betreffende logica, alsmede de draagwijdte en nagestreefde implicaties van geautomatiseerde besluitvorming,
 • indien van toepassing, in het geval van doorgifte aan ontvangers in derde landen, voor zover er geen besluit van de Europese Commissie is over de adequaatheid van het beschermingsniveau krachtens artikel 45 (3) van de AVG, informatie over passende garanties op grond van artikel 46 (2) van de AVG voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
8.2 Rectificatie en completering

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonlijke informatie van u hebben, kunt u ons vragen om deze onjuiste informatie onmiddellijk te corrigeren. In het geval van onvolledige persoonlijke gegevens over u, kunt u de completering ervan aanvragen.

8.3 Wissen

U heeft het recht te worden verwijderd ("recht om te worden vergeten"), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of om een wettelijke verplichting na te komen of om een taak van openbaar belang uit te voeren, en een van de volgende punten geldt:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
 • De rechtvaardiging voor de verwerking was alleen uw toestemming die u herroepen hebt.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we openbaar hebben gemaakt..
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die niet door ons openbaar zijn gemaakt en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Er kan geen aanspraak op verwijdering worden gemaakt als in het geval van legitieme niet-geautomatiseerde gegevensverwerking verwijdering niet mogelijk of alleen mogelijk is met onevenredig hoge uitgaven vanwege de speciale aard van de opslag en uw belang in verwijdering laag is. In dit geval wordt de verwijdering vervangen door de beperking van de verwerking.

8.4 Beperking van verwerking

U kunt ons verzoeken om de verwerking te beperken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • U ontkent de juistheid van uw persoonlijke gegevens.De beperking kan in dit geval gewenst zijn voor de duur die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens teverifiëren.
 • De verwerking is onwettig en u eist in plaats van het verwijderen, beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • Uw persoonlijke informatie is door ons niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar is nodig voor het doen gelden van, het uitoefenen van of de verdediging van rechtsaanspraken.
 • U heeft bezwaar gemaakt conform artikel 21 (1) van de AVG. Beperking van de verwerking kan gewenst worden zolang het niet zeker is dat onze legitieme redenen opwegen tegen uw redenen.

Beperking van de verwerking houdt in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt of dat zij verwerkt worden voor het doen gelden van, het uitoefenen van of ter verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot algemeen belang.Voordat we de beperking intrekken, hebben we de plicht u daarover te informeren.

8.5 Gegevensoverdracht

U hebt het recht op gegevensoverdracht als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) (1) (a) of artikel 9 (2) (a) van de AVG) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. Het recht op gegevensoverdracht omvat in dit geval de volgende rechten, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet schaadt: u kunt ons verzoeken om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt het recht deze gegevens zonder belemmering van onze kant over te dragen aan een andere verantwoordelijke. U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, als dat technisch mogelijk is.

8.6 Bezwaar

Voor zover de verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) (1) (e) van de AVG (uitoefening van een taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag) of op artikel 6 (1) (1) (f) van de AVG (legitiem belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij), hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevensom redenen in verband met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 6 (1) (1) (e) of (f) van de AVG.Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dit geldt ook voor een profiel dat aan dergelijke direct mail is gekoppeld. Na het doen gelden van dit recht van bezwaar zullen wij de betreffende persoonlijke gegevens niet langer gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

U hebt de mogelijkheid om het bezwaar informeel telefonisch, per e-mail of via ons postadres dat aan het begin van deze privacyverklaring wordt vermeld, over te brengen.

8.7 Intrekking van de toestemming

U hebt te allen tijde het recht om uw reeds verleende toestemming voor de toekomst in te trekken. De intrekking van de toestemming kan telefonisch, per e-mail of informeel aan ons postadres worden meegedeeld. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot de ontvangst van de herroeping. Na ontvangst van de intrekking wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming was gebaseerd, gestaakt.

8.8 Bezwaar

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming die jurisdictie heeft over uw woon- of werkadres of de locatie van de vermeende inbreuk.

9 Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De voor verwerking verantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, indien hierin in Europese richtlijnen of voorschriften of die van enige andere wetgever die voor de voor de verwerking verantwoordelijke gelden,is voorzien.Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de desbetreffende wettelijke bewaarperiode.

Als het doel van de opslag, zoals het nakomen van de overeenkomst of het voorbereiden van een overeenkomst, is vervallen of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever verloopt, zullen de persoonlijke gegevens worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We willen duidelijk stellen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk vereist is (bijvoorbeeld bij belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen (bijvoorbeeld bij informatie over de contractant) kan voortvloeien. Soms kan het nodig zijn voor het afsluiten van een overeenkomst dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer onze onderneming een overeenkomst met hem/haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Voordat de persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of dat er een verplichting bestaat om de persoonlijke gegevens te verstrekken, en wat de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zouden zijn.

Mede mogelijk gemaakt door:

interreg deutschland nederland